fgu

Pædagogisk grundlag
Vores pædagogiske didaktiske grundlag

VÆRDIGRUNDLAG

På FGU Øresund er eleverne altid i centrum. Sammen med eleverne skaber vi unikke rammer, hvorunder de unge kan udvikle sociale, personlige og faglige kvalifikationer. På FGU Øresund møder du professionelle uddannelsesfællesskaber, der er præget af høj faglighed og stort engagement med kvaliteten i højsædet.
Missionen er at de unge bliver socialt robuste, fagligt stærke og dermed uddannelses- og arbejdsmarkedsparate. Vores unge rustes til uddannelse og arbejde. Og så skal det være sjovt at være med på FGU holdet.

Kerneværdier: anerkendelse, værdighed, rummelighed, engagement, respekt, tillid.

Helhedssyn i uddannelsesarbejdet:

Uddannelsen tilrettelægges så der bliver gode muligheder for udvikling af faglige kompetencer gennem tilrettelagt og differentieret undervisning, samt projekter og tværgående samarbejde. Elevernes Personlige Kompetence har vægt på handlekompetence, social kompetence og samarbejdskompetence – kompetencer der efterlyses af erhvervslivet og er brugbare på uddannelser. På denne måde skaber vi rammerne om varige og holdbare læreprocesser hos de unge. Vi møder eleverne med accept og anerkendelse og alle elever bliver set og hørt.

Det gør vi ved at:

 • Gennem etablering af et trygt og rart sted at være, hvor alle bidrager til fællesskabet.
 • Gennem anerkendelse og værdighed som grundlæggende værdi.
 • Gennem opbygning af tætte relationer mellem lærere og elever og eleverne imellem.

Helhedsorienteret undervisning er en tilgang til at udvikle undervisningsforløb, hvor lærerne samarbejder om autentiske forløb, der skaber engagement og læring hos eleverne. Helhedsorienteret undervisning er et af de didaktiske principper for FGU. Tilgangen hænger tæt sammen med den praksisbaserede tilgang til læring og uddannelsens fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø.

Inspirerende læringsmiljøer:

Hos FGU Øresund har vi et særligt fokus på, at alle elever får mulighed for at udvikle deres fulde faglige potentiale. Derfor gør vi os umage med at tilrettelægge undervisningen i med afsæt i den enkelte elevs faglige forudsætninger. Fagene på FGU Øresund er ligeværdige.

Det gør vi ved at:

 • Gennem uddannelsesplanen udvikler vi sammen med eleven forløbsplanen, der opstiller netop de specifikke mål, der skal til for at den enkelte bliver så dygtig som muligt. Forløbsplanen guider eleven gennem uddannelsen.
 • Gennem differentieret undervisning.
 • Gennem en overskuelig og struktureret hverdag.
 • Gennem organisering på overskuelige hold.

Motivation:

Elevernes motivation for udvikling og uddannelse er afgørende for vores succes. FGU Øresund kan etablere rammerne omkring motivationsfremmende læringsrum, men det gode læringsmiljø skabes af elever og lærere i fællesskab. For os er det vigtigt, at motivation ses som et anliggende, der både er individuelt og kollektivt. Motivation for uddannelse handler ikke ”om at tage sig sammen”, men er i højere grad et samspil mellem relation og mening.

Det gør vi ved at:

 • Arbejde med relationen som motivation som sker gennem anderkendelse af den enkelte og fællesskabet.
 • Undervisning såvel på hold som på værkstederne skal være sammenhængende så det bliver meningsfuldt for den enkelte elev.
 • Vejledning er vigtig når der udarbejdes forløbsplaner, og dermed de mål der sættes sammen med vejlederen. Målene skal give mening for eleven.
 • Elevernes inddrages i undervisningen, hvor feedback er en væsentlig og integreret del.

Fællesskab:

Det skal være sjovt, at lære og sjovt at gå på FGU. Derfor er fællesskabet også vigtigt på FGU. Fællesskabet møder eleverne på deres hold, i deres optagsteam og på hele uddannelsen. Hvert fælleskab har særlige aktiviteter, der tilsammen bidrager til et sjovt og lærerigt ungemiljø. Eleverne er ikke bare deltagere, men i lige så høj grad skabere af de fælles aktiviteter, som danner rammen om FGU. Vi ønsker aktive og skabende elever. Vi regner med hvert enkelt elevs bidrag til fællesskabet, og derfor er et stabilt fremmøde også væsentligt. De sociale fællesskaber er med til at udvikle vores elevers Personlige Kompetencer – hvilket er rigtig vigtig når vi spørger virksomheder om såvel praktikpladser som lærepladser. Den sociale kompetence bidrager med elevernes selvstændighed, evnen til at skabe relationer, empati, dannelse, selvtillid og selvindsigt.

Eleverne indgår undervejs i både løse og forpligtigende fællesskaber.

Det gør vi ved at:

 • Understøtte elevrådsarbejdet.
 • Inddrage eleverne i udformningen af deres uddannelse.
 • Arrangerer hyggeaftner, teateraftner, sjove foredrag og lejrture i samarbejde med eleverne.

FGU Øresund tager udgangspunkt i elevernes trivsel og relationer – det er forudsætningen for læring. Samtidig møder eleverne professionelle lærere og vejledere som tilrettelægger spændende og inspirerende undervisning. FGU Øresund arbejder ud fra et inkluderende læringsmiljø. Inklusion handler om, hvordan vi overordnet behandler hinanden; hvilke værdier (værdigrundlag), der skal være styrende for de fællesskaber, vi alle skal være en del af. Vi forstår inklusion meget bredt. Inklusion gælder alle elever og alle elevers ret til at deltage i meningsfulde fællesskaber, og samtidig er FGU Øresund en arbejdsplads, hvor også personale og ledelse skal trives.

Feedback:

FGU Øresund vægter feedback som et væsentligt didaktisk holdepunkt. Feedback kan antage mange former fra den individuelle til den kollektive feedback. Det er vigtigt at være åben for alle feedbackformer. Ofte vil der være feedback fra lærer til elev, men feedback eleverne imellem skal også vægtes. Som en del af sidemandsoplæring kan feedback eleverne imellem, være en lærerig proces for alle involverede. Gennem feedback lære eleverne at give og modtage kritik, som vi anser for væsentlige kompetencer til såvel uddannelse, som arbejde. Ingen læreproces uden feedback.

Det gør vi ved at:

 • Feedback indgår som en synlig og integreret del af undervisningsforløbet.
 • I uddannelsesforløbet begrundes valget af feedbackform didaktisk.
 • Der foregår en løbende dialog mellem undervisere og eleverne om feedback form og hvilke forventninger, der er til de forskellige roller i feedback forløbet.